embed embed2
 • PHOTO BY @Vasyl Dolmatov/iStock

  Kapag napag-uusapan ang pagpapalaki ng anak, hindi pwedeng balewalain ang malaking papel na ginagampanan ng mga tatay. Bagamat hindi mapapalitan ang pagmamahal ng isang ina, kailangan rin ng mga bata ang kanilang ama para lumaking masaya.

  Sa isang pag-aaral na ginawa sa University of Maryland School of Medicine sa Baltimore, natuklasan na ang mga batang may kinikilalang tatay sa kanilang buhay ay mas madaling matuto, mataas ang pagtingin sa sarili at mas malayong magkaroon ng sintomas ng depression kaysa sa mga batang walang ama. Nakita rin na ang mga batang nakaramdam ng pagsuporta ng kanilang ama ay mas madaling makitungo sa iba at hindi nagpapakita ng mga senyales ng depression. 

  Ayon kay Dr. Stephen F. Duncan, Ph.D.,  sa kanyang article na “The Importance  of Fathers,” para sa Montana State University Extension Service, ”Father involvement makes a real difference, whether in the areas of intellectual development, sex-role development, or psychological development. Most kids do better when their relationship with Dad is close and warm, and when Dad lives with them.” (Malaki ang epekto ng pagkakaroon ng ama sa buhay ng isang bata. Maging ito ay sa paglinang ng kanilang utak, pagbuo ng kanyang katauhan bilang babae o lalaki, o sa pagbuo ng kanilang pag-uugali, mas nagiging maayos ang paglaki ng bata kung malapit sila sa kanilang tatay.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  What other parents are reading

  Kung ganun, talagang napaka-importante ng mga papel na gagampanan ng mga ama. Narito ang sampu sa kanila:

  1. Pari

  Para kay Francis A. Buenaventura, isang MYP Language B teacher at Learning Support Teacher sa Beacon School sa Taguig, malinaw ang ginagampanan niyang papel sa buhay ng kanyang mga anak (Patricia, 13; Freedom, 7; Miguel, 6; and Fides, 7 buwan).

  “As much as I can, I make sure we are a family that lives according to the commandments and will of God,” aniya. (Hanggang sa aking makakaya, sinisiguro ko na ang buhay naming pamilya ay ayon sa utos at kagustuhan ng Diyos.) “This helps us all be more attuned to God’s love for us. On a deeper level, this role gives me the chance and opportunity to simply direct my children’s lives towards God, especially during their growing up years.” (Nakakatulong ito na maramdaman namin ang pagmamahal ng Panginoon. Nagkakaroon din ako ng pagkakataon na mailapit sa Diyos ang aking mga anak habang sila’y lumalaki.)

  Para naman kay Ramon F. Santiago, isang independent financial broker sa International Marketing Academy, trainer sa Wealth Academy at 37 taon nang gumagabay sa kanyang apat na anak, “God has given the father a very special and unique role in the family.” (Walang katulad ang binigay na papel ng Diyos sa mga ama.) Si Ramon ay isang active na lider ng Couples for Christ, isang grupo para sa mga Katoliko. Inihalintulad niya ang pamilya sa Simbahan, at sinabing may malaking papel ang ama sa buhay- espiritwal ng kanyang mag-anak. “He has to lead the family in prayer such as before and after meals, blessing of the children before they go to school or work, or sharing God’s word.” (Siya ang mangunguna sa pagdarasal bago at pagkatapos kumain, pagbibigay ng basbas sa mga anak bago pumasok sa eskwelahan o trabaho, at ipamahagi ang salita ng Diyos.)

  CONTINUE READING BELOW
  Recommended Videos

  2. Tagapagtanggol

  Ayon kay Francis, “I feel this is innate among fathers all over the world. I’m not being sexist but I’ve observed that men must be sensitive even to the simplest security issues that concern our lives.” (Para sa akin, natural ito sa pagiging isang ama. Hindi ako sexist, pero napapansin ko na dapat maging handa ang mga tatay sa anumang isyu tungkol sa ating seguridad.) “Protection doesn’t just involve physical safety but also emotional security, financial security and others.” (Hindi lang pisikal na kaligtasan ang dapat alalahanin kundi pati rin seguridad sa kanilang emosyon at sa paghawak ng pera.)

  Naniniwala si Ramon na hindi lang dapat protektahan ang pamilya sa pisikal na panganib, pero alagaan rin ang espiritwal na aspeto ng kanilang anak. “Studies have shown that many of the problems in society today, such as learning disabilities, emotional, behavioural and psychological problems that lead to juvenile delinquency, pre-marital sex, drugs and crime are the result of growing up without a  father due to broken marriages. There are so many forces in the world today that attack and erode family life and values.” (Nakita sa mga pag-aaral na karamihan sa mga problema sa lipunan tulad ng juvenile delinquency, pre-marital sex, pagkalulong sa droga at paggawa ng krimen ay resulta ng paglaki ng walang kinikilalang ama dahil sa paghihiwalay ng mga magulang. Napakaraming pwersa ngayon na tumitira sa pamilya at sinisira ang ating magandang kaugalian.)

  What other parents are reading

  3. Nagbibigay ng pangangailangan ng anak

  “I’ve always felt that being a provider is not and should not be a culturally-driven role for fathers. Providing for one’s family is part of the promise a man makes on his wedding day,” ayon kay Francis. (Naniniwala ako na ang pagbibigay ng ikabubuhay ng pamilya ay ginagawa hindi dahil ito ang nakasanayan, kundi dahil isa ito sa mga sinumpaang pangako ng isang lalaki nang siya ay magpakasal.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Para kay Ramon, hindi lang pangangailangang espiritwal ang inaasahan mula sa isang Tatay kundi maging sa materyal at emosyonal na aspeto, kaya responsibilidad niya na mag-hanapbuhay para maibigay ang mga pangangailangang ito. “Together with his wife, he must teach their children how to live within their means, and at the same time demonstrate to his children in practical ways how to be financially responsible and independent,” aniya. (Kasama ng kanyang asawa, dapat nilang turuan ang kanilang mga anak na mamuhay ng simple, at maipakita sa kanila kung paano maging responsable sa paghawak ng pera.)

  4. Guro

  Para kay Francis, kabilang sa kanyang mga tungkulin ang pagiging guro ng mga anak. “It would be unfair for kids not to learn anything from their fathers. Whether they are learning academic things or they are doing activities at home, children should always be taught by their fathers.” (Masasabing nagkulang ang isang ama kung wala siyang naituro sa kanyang mga anak. Maging tungkol sa pag-aaral o paggawa ng mga bagay sa kanilang tahanan, dapat may matutunan ang mga anak mula sa kanilang tatay.)

  Isang HR professional, importante kay Don Vivas ang kanyang papel bilang “Daddy” sa kanyang tatlong anak (Elle, 5; Jill, 3; Kail, 2 buwan). “A father opens a child’s eyes to the world; through him, his children experience what life is about and how life should be lived.” (Ang ama ang nagbubukas ng mata ng kanyang anak sa mundo; sa pamamagitan niya, nararanasan ng mga anak ang buhay at kung paano pahalagahan ito.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Aniya, masarap sa pakiramdam kapag nasasagot niya ang mga katanungan ng kanyang mga anak. Sa simpleng pagsagot sa mga tanong na “Bakit?” o “Ano yan, Daddy?” natuturuan niya ang mga anak ng mga bagay na magagamit nila hanggang sa kanilang paglaki.

  What other parents are reading

  5. Kalaro

  Ipinagmalaki rin ni Francis na kalaro siya ng kanyang mga anak. “My kids would always tell their mom that they like it when I’m around because they can play around with me. From flying airplanes to playing board games and hide and seek in our small home, I can easily identify myself as their playmate,” dagdag pa niya. (Sabi ng mga anak ko sa nanay nila, masaya sila kapag nasa bahay ako dahil nakikipaglaro ako sa kanila. Nagpapalipad kami ng mga eroplanong gawa sa papel, naglalaro ng board games at nagtataguan sa aming maliit na bahay. Madali para sa akin na maging kalaro nila.)

  6. Kasama

  Dapat maglaan ng oras ang ama sa kaniyang pamilya. “A book I read many years ago entitled The Five Key Habits of Smart Dads states that children spell out l-o-v-e as t-i-m-e,” kwento ni Ramon. (Sabi sa nabasa kong libro na The Five Key Habits of Smart Dads, para sa mga bata, ang l-o-v-e ay inii-spell na t-i-m-e.) “It also says fathers have to maximize the big moments in their children’s life such as birthdays, recitals, school performances, sports games, parents-children school meetings, church activities of kids, school awards, graduation, engagement.” (Sinabi rin doon na dapat pahalagahan ng mga tatay ang mga okasyon tulad ng kanilang kaarawan, mga pagtatanghal sa paaralan, recital, sports games, parent-teacher meetings, mga gawain sa simbahan, graduation, o engagement.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Ngayong mayroon na siyang walong apo, naniniwala si Ramon na hindi tumitigil ang pagsuporta niya sa kanyang mga anak kahit meron na silang sariling pamilya. “Fathers should spend time helping their children with their children,” dagdag niya. (Dapat maglaan ng oras ang ama na gabayan ang kaniyang anak sa sarili nitong mga anak.)

  What other parents are reading

  7. Trainer

  “Is this how you do it, Daddy?” (Ganito ba ‘yun, Daddy?) at “How do you sing that song again?” (Paano uli ang kanta na yan?) ang mga madalas marinig sa tahanan ng mga Vivas, ayon kay Don.

  8. Taga-linang ng talento

  Tuwang-tuwa rin si Don kapag naririnig niya ang mga salitang, “I can kick the ball straight to the goal, Daddy!” (Kaya ko nang sipain ang bola papasok ng goal, Daddy!) at “Daddy, I want to play the piano also!” (Gusto ko ring matutong tumugtog ng piano!) mula sa mga anak.

  9. Procreator

  “The father is also a procreator,” sabi ni Ramon. (Ang ama ay isa ring procreator.) “Both husband and wife have been given a unique God-given role - to participate in the procreation of children. Thus, the procreative act in marriage is sacred. Sex is not a commodity, and parents have the primary responsibility of teaching their children that sex is a gift from God – something that should be cherished, respected and protected.” (Ang mag-asawa ay nabigyan ng isang natatanging tungkulin – ang bumuo ng mga anak. Kaya ang aktong ito ay sagrado at para lang sa mga taong ikinasal. Ang sex ay hindi basta-bastang makukuha, at responsibilidad ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang kahalagahan nito – regalo ito mula sa Diyos na dapat respetuhin at pangalagaan. 

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  10. Tagapaglingkod

  Naniniwala si Ramon na ang tungkulin ng ama ang mamuno at maglingkod sa kanyang pamilya. “He has to lead and demonstrate his roles and responsibilities to his wife and children,” aniya. (Dapat siyang mamuno at gawin ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad sa kanyang asawa at mga anak.) “Though the father is the head and leader of the family, he has to exercise these roles in the spirit of servant leadership. He serves without expecting anything in return, and should also be ready to admit his own limitations and weaknesses with humility.” (Bagamat siya ang pinuno ng pamilya, kailangan niyang gawin ang kanyang papel nang may layunin na maglingkod. Magsisilbi siya nang walang hinihintay na kapalit, at handa rin siyang magpakumbaba at aminin ang kanyang mga kakulangan at kahinaan.)

  What other parents are reading

  Si Xavy Sotto Padilla ang director ng Family and Life Quad Media (FliQ Media). Meron siyang tatlong anak; (Sabine, 4; Aida, 3; at Franko, 1). Para sa kanya, ang mga pinakaimportanteng bagay na dapat ituro ng isang ama sa kanyang mga anak ay pananampalataya, pag-asa at pagmamahal.

  “As a father, I have the responsibility to teach my kids about our faith,” kwento ni Xavy, na isang ring full time na Katolikong misyonaryo sa loob ng 15 taon. (Bilang isang ama, responsibilidad ko na turuan ang mga anak ko tungkol sa aming pananampalataya.) “I must be able to answer their questions while in Church (e.g. Why is Jesus on the Cross? Why are there bad people?) and show them a good example of how a person should live. It has to start with me.” (Dapat handa akong sagutin ang mga katanungan nila sa simbahan tulad ng ‘Bakit nasa krus si Hesus? Bakit may masasamang tao?’ at maging mabuting halimbawa kung paano mamuhay nang tama. Dapat magsimula sa akin ‘yun.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  “I also have to bring them hope. That after a thunderstorm (they are scared of loud noises), there will be a new day. That after they fight, they can still be the best of friends,” dagdag pa niya. (Kailangan ko silang bigyan ng pag-asa, na pagkatapos ng bagyo [takot sila sa malakas na ingay], may panibagong araw na darating. Na kahit magkatampuhan sila, pwede pa rin silang maging magkaibigan pagkatapos.)

  “And lastly, love — that I love them no matter what. I may teach, correct and guide them — but at the end of the day, I love them as my children.” (Higit sa lahat, pagmamahal. Maaring pagalitan at pagsabihan ko sila, pero kahit anong mangyari, mahal sila ng kanilang Tatay.)

  Sadyang hindi madaling tugunan ang mga papel na ito, pero ginagawa pa rin nila. Sa araw ng mga Tatay, at sa araw-araw, ipakita natin sa ating mga ama ang ating pagkilala at pagsuporta!

  Ikaw, ano sa tingin mo ang iba pang tungkulin ng isang ama? Ikwento mo sa amin sa comments!

  Ang mga impormasyong nakalahad dito ay nagmula sa The 10 Roles a Father Plays in his Child’s Life

  What other parents are reading

 • You're almost there! Check your inbox.

  We sent a verification email. Can't find it? Check your spam, junk, and promotions folder.
Don't Miss Out On These!
View More Stories About
Trending in Summit Network
View more articles