embed embed2
A Mom Wrote To Her Toddler After The Magnitude 7 Quake: 'Gusto Ko Lang Humingi Ng Tawad Sa'yo'
PHOTO BY COURTESY OF DIV ROLLOQUE
 • At least five people died, and over a hundred were injured after a Magnitude 7.0 quake hit northern Luzon at around 8:43 AM on Wednesday, July 25, CNN reported. About 887 aftershocks have been recorded as of July 28, and it could last for months, according to Phivolcs.

  Categorized as a major earthquake, the epicenter identified by Phivolcs was near Tayum, Abra. Tayum is just 30 minutes away from the town of Lagangilang, where Mommy Div Rolloque and her family live.

  Div is a member of the Smart Parenting Village, our online Facebook group for parents. A day after the quake, she shared with the group an open letter to her 2-year-old daughter. She said, "We live at the epicenter of the quake, and it was extremely horrifying."

  Cracks on the wall of Div's home in Lagangilang, Abra
  PHOTO BY DIV ROLLOQUE

  Seeing the destruction outside their home and thinking of what if's, the 28-year-old mom told Smart Parenting that she felt guilty because she didn't know what to do when it happened. That's why she apologized to her in a letter. 

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  "Habang nakikita ko kasi 'yong mga posts sa social media, 'yong mga nadaanan naming nasirang bahay, though hindi nangyari sa amin 'yon, feeling ko 'yong hindi ko siya nailabas ng bahay during the quake, naiisip ko what if nagiba nga ang bahay namin tapos naipit kaming mag-ina?"

  With her permission, we published her letter, which she wrote both in Ilocano and Tagalog.

  (In Ilocano*)

  My dearest Janikkah Graciella,

  Inton dumakkel ka ket mabasam daytoy, kayat ko laeng iti dumawat pammakawan kenka.

  Di kalman July 27, 2022 napanak nanglukat dijay store tayo iti 3:40AM, pinanawan kayo ken Papang mo nga mayat iti tuturugan na. Pasado alas-singko idi umay nak sinukatan ni Papa Lo nga agbantay dijay tiendaan, kasakbayan na Ajay ket tinawagak ni Papang mo ta nagpatemplaak iti kapek, gapu ta maulawak ken makadungdungsaak unayen.

  Nasangpetak garud ni Papang mo nga aglutluto iti pammigat ken isabsabay na payen iti trabaho na. Idi nainom kon tay kapek immayak nakikaidda kenkan ngem nagriing ka metten ket agparpariri ka nga agbuyan.

  Inted ngarud ni Papang mo tay dede ken selpon a pagbuyaam ket nagtalna ka metten iti dennak. Naiturog kon agingga a nagpakada ni Papang mo nga mapan agtrabahon.

  Haan ko napaspasnuwatan iti orasen, ngem kada makapuotak marikriknak tay garaw mo nga naka idda ken tukar tay buybuyaem. Agingga idin makangngegak iti garadugor ket aggaraw met aminen ito uneg iti kuwarto tayo. Haan ko payen nasiputan a nagiddep iti kuryente.

  Insigida nga inawit ka, kinayepkepan ka, aglalaok iti mapanunot ko nga aramiden ta talaga a nagpangaton ti nerbiyos iti utek ko. Iti la malagip kon ket  duck and cover ngem awan makitak a pangidulinak kaniyam isu nga intugaw ko idiay igid ti diding ayan iti suli na ket nagkararag ta tay kinanayon ko isursuro kaniyam nga Prayer for our Guardian Angel.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  Recommended Videos

  Ammok a makigidgiddan ka ta isu iti kinanayon ta nga karkararagen. Kaykayepkepan ka, iduldulin ko tay ulom. Habang aglulwalo ta, tay tawa tayo, dagitay bilag diay ruwar, tay diding, dagitay ay ayam mo nga seesaw panay iti panaggaraw da. Gumargaradugod iti daga kada galba tayo, ngem intultuloy ta iti nagkarkararag iti panangibabaet ti anghel delaguwardiyam. Anak, naiyanak ka iti piyesta iti tallo nga Archangel ni Apo, isu nga mamatiak unay nga inannadan na ta nga agina.

  Diak ammo no kusto iti inaramid ko bhie, pakawanen nak no haan ka naitaray iti ruwar, pakawanen nak no haan ko nasigud iti nagtaray iti pakaimbagam, pakawanen nak no Inun unak iti danag ko. Anak, kada makitkitak iti nagado a perdi iti sabali maguil-guilty ak no apay nga haanak nagtaray nga iligtas ka. Nagado ti damag ko nu kasanon. Haan ko Ammu nu kasanok ipalawag ngem naka-am-ames iti makitkitak iti utek ko. Kasanon aya ngatan bhie no kasdiay tan?

  Inggana ita, kabayatan iti nagado nga sumarunu pay a gingined, maguyguyod ka latta nga itaray iti ruwar.

  Agyamanak ken Papang mo ta kinayat na a maturog tayo didiay ruwar idi rabii ken iti panangpakpakalma na kaniyak. Uray nagpipigsa latta iti gingined nga manggungun iti lugan tayo nakaturog ta a nasayaat. Agyamanak iti bagik aglalo iti utek ko nga haanak manen a nagtatagainep iti haan a nasayaat uray kasano kina bagtit ko, anxiety attack ken sobra nga panagpanpanunot ko, awan pulos iti tagtagainep ko a madi.

  Ken napalaos nga panagyaman ko ken Apo Dios iti panang tarabay na kaniya tayo. Anak, ited ko aminen ken Apo Dios dagitoy nga nadadagsen a rikna ken sobra a panagpanpanunot ko. Ammok nga malipatam to met lang daytoy  no dumakkel kan, ngem uray no kasta no mabasam daytoy kayat ko nga agyaman ka latta ken Apo Dios ken pakawanen nak iti amin nga nagkurkurangak ken pagkurkurangak. Ay-ayaten ka unay unay, bhie.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Mama,

  Divina Gracia Nikka A. Rolloque

  (In Tagalog)

  Aking pinakamamahal na Janikkah Graciella,

  Kapag lumaki ka at nabasa mo ito, gusto ko lang humingi ng tawad sa 'yo.

  Kahapon, July 27, 2022, pumunta ako para buksan ang tindahan natin bandang 3:40AM. Iniwan kita at ng Papa mong mahimbing pang natutulog. Pasado alas singko na nang dumating si PapaLo at pinalitan ako sa pagbabantay sa tindahan. Bago iyon, tinawagan ko ang Papa mo para magtimpla ng kape dahil sa nahihilo na ako at sobrang inaantok.

  Nadatnan kong nagluluto na ng almusal si Papa mo at isinasabay pa niya ang kaniyang trabaho. Nang mainom ko na ang kape ko ay nahiga na ako sa tabi mo, pero bigla kang nagising at nag-tantrums na gusto mo nang manood.

  Binigyan ka ni Papa mo ng dede at 'yong selpon para makapanood ka. Kumalma ka naman sa tabi ko. Nakatulog ako hanggang sa nagpaalam ang Papa mo na papasok na siya sa trabaho.

  Hindi ko na namalayan ang oras, pero kapag naalimpungatan ako, ramdam ko ang mga galaw mo sa kama at naririnig ang musika ng pinapanood mo. Hanggang sa nakarinig ako ng kalabog at ang lahat ay gumagalaw na sa loob ng ating silid. Hindi ko man lang napansin na nawalan na pala ng kuryente.

  Kaagad kitang binuhat, niyakap, halo-halo na ang naiisip kong gawin dahil umakyat na sa utak ko ang nerbiyos. Ang natatandaan ko lang ay duck and cover, ngunit wala akong makitang paglalagyan sa 'yo, kaya umupo ako sa tabi dingding kung nasaan ang gilid na patatsulok at nagdasal ng panalanging lagi kong itinuturo sa iyo—Panalangin para sa ating Anghel na Tagapangalaga.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  This was the exact spot where Div and her daughter stayed during the quake.
  PHOTO BY
  DIV ROLLOQUE

  Alam kong sumasabay ka dahil iyon ang lagi nating dinarasal. Mahigpit kitang niyayakap, itinatago ko ang ulo mo. Habang tayo ay nagdarasal, ang mga bintana, ang mga beam sa labas, ang dingding, ang iyong laruan na seesaw ay marahas na gumagalaw. Humuhuni ang lupa at bubungan natin, ngunit patuloy lang tayong nagdarasal sa iyong anghel dela guwardiya. Anak, isinilang ka sa kapistahan ng tatlong Arkanghel ng Panginoon, kaya naniniwala ako na sila ang naging taga-proteksyon nating mag-ina.

  Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko bhie. Sorry kung hindi kita naitakbo sa labas, sorry kung hindi ako nakatakbo para iligtas ka, sorry kung naunahan ako ng pagpapanic.

  Anak, habang nakikita ko ang napakaraming pinsala sa ibang tao, nagu-guilty ako kung bakit hindi ako naitakbo sa iyong kaligtasan. Marami akong what if's. Paano na lang? Hindi ko maisalarawan pero nakapangingilabot ang mga nakikita ko sa utak ko. Paano na lang bhie kung nagkaganun?

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Hanggang ngayon, sa bawat aftershock, nahihila pa rin kita at itinatakbo palabas ng bahay.

  Salamat kay Papa mo dahil sumang-ayon siyang matulog muna tayo sa labas kagabi at pinapakalma niya ako. Kahit malakas pa ang aftershock at niyayanig ang sasakyan natin ay nakatulog tayo nang maayos. Nagpapasalamat ako sa sarili ko, lalo na sa utak ko, na hindi ako nanaginip ng masama kahit gaano pa ako ka-paranoid, nagka-anxiety attacks at overthinking. Hindi ako nanaginip ng masama.

  At ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa paggabay at proteksyon niya sa atin. Anak, itinataas ko na sa Diyos ang lahat ng mabibigat na damdaming ito at labis na pag-iisip. Alam kong makakalimutan mo ito paglaki mo, pero kapag nabasa mo ito gusto kong magpasalamat ka sa Diyos araw-araw at patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakamali at pagkukulang. Mahal na mahal kita bhie.

  Nanay,

  Divine Grace Nikka A. Rolloque

  At the epicenter of a quake

  Div told Smart Parenting, "Kami po ay dito sa Brgy. Laang, pinaka-sentro po kung nasaan ang mga business establishments, public market, simbahan."

  "Then may mga mountain areas po na barangays, San Isidro, Nagtipulan, Tagodtod, Paganao, Bacooc, Cayapa, dito po marami pong nasira na mga kabahayan talaga kahit mga simbahan po."

  She shared, "N'ong makalabas po kami ni baby, may ilang mga tao sa labas, 'yong iba na may store naka-close na agad, nagsiuwian na sila. Pagdating namin sa store, umiiyak 'yong tatay ko tapos tulala 'yong ibang tao sa palengke, nasa open area sila sa may harapan ng store namin."

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  "Hindi ko na napicture'an 'yong nangyari sa palengke, every minute or 5 nagkaka-aftershock hawak ko selpon ko hindi ko rin masagot 'yong ibang mga tawag galing sa mga relatives at mga hipag ko kahit asawa ko. Karga ko si baby at hinahanap din niya si Papa niya. Kaya pala sila tawag nang tawag kasi sa amin pala 'yong epicenter."

  She recounts, "'Yong mga naunang seconds ng lindol parang tumatalon, pagkaapak ko sa sahig mahirap tumayo at tumakbo po, nakakahilo nang makaupo ako sa gilid saka ko lang naramdaman 'yong sideways na yanig."

  Her greatest blessing

  Div said, she couldn't help but feel guilty because her daughter is her only child. Janikkah is her fourth baby, and the only one who lived. Her three babies didn't survive because she said she had an incompetent cervix. Read her story here.

  She added, "Alam mo yong feeling po na dapat 'yon ang ginawa mo pero hindi mo nagawa, kaya naisip kong humingi ng tawad sa kaniya."

  Earthquake safety tips

  Non-profit international organization Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) shared earthquake safety tips.

  PHOTO BY COURTESY OF DOCTORS WITHOUT BORDERS PHILIPPINES
  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  During an earthquake

  If you are indoors, stay there!

  • Do not run outside or to other rooms during an earthquake. Drop to the floor or ground as soon as you feel the first shock, then crawl to a safe location, protecting your head and face as you do so.

  If you are in a crowded place: drop, cover, and hold

  • Do not rush toward the doorways. You may get caught in a stampede
  • Move away from objects that may fall
  • If you can, take cover and grab something to shield your head and face from falling debris and glass

  If you are outside: stay outside!

  • Move away from buildings, utility wires, fuel, and gas lines. The greatest danger from falling debris is just outside doorways and close to outer walls of buildings.
  • Go to an open area away from trees, telephone poles, and buildings. Once in the open, get down low and stay there until the shaking stops.
  • The area near the outside walls of a building is the most dangerous place to be. 

  READ ALSO: How To Stay Safe During Earthquakes If You Live In A Mid-Rise Or High-Rise Condo

  If you are in a moving vehicle, stop in a safe place.

  • Move your car to the shoulder or curb, away from utility poles, overhead wires, and under- or over-passes.
  • Stay in the car and set the parking brake. A car is a good place to stay until the shaking stops.
  • Watch for hazards.

  After the earthquake

  Once the shaking has stopped, expect aftershocks. Read and bookmark the entire guide here.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  READ ALSO: 'I Remember It Started As A Roar:' This Mom Was A Child When The 1990 Baguio Earthquake Happened

  *Special thanks to JC Lasam and Marimar Tilledo Piana of Faire, Cagayan Valley 

  What other parents are reading

 • You're almost there! Check your inbox.

  We sent a verification email. Can't find it? Check your spam, junk, and promotions folder.

Smart Parenting is now on Quento! You will love it because it personalizes news and videos based on your interests. Download the app here!

View More Stories About
Trending in Summit Network
View more articles